HYMN 219

"Iyin si Olorun" - Ps.146:2A wa yinO/Olorun; awa njewo Re pe

I-wo li Oluwa,

Gbogbo aiye fi ori ba/le fun O: 

Baba/aiye titi lai.

Iwo li eniti gbogbo awon Angeli/nkigbe pe: Orun

ati gbogbo agbara/ti mbe ninu won. 

Iwo Ii eniti awon kerubu ati awon/Serafu: 

kigbe pe/nigbagbogbo pe. 

Mimo, Mimo, Mimo: Oluwa Oloruna/won 

omo-ogun;

Orun/on aiye kun fun o/la nla ti ogo Re

Egbe awon Aposteli ti‘o l'ogo: yin-O,

Ogba awon woli ti o dara: yin - O,

Ogun awon Ajeriku ti‘o l’ola: yin - O,

ljo mimo enia Olorun ni gbogbo aiye, njewo -Re:

Ba/ba: eni ola nla/ti ko nipekun

Ali omo Re ni/Kansoso: o/lola oloto:

Emi/Mimo pelu; O/lutunu.

Kristi, iwo li’Oba ogo:Iwo Ii Omo lailai ti Baba,

Nigbati iwo tewogba a fun are Re Iati gbe enia la:

Iwo ko korira/inu wundia,

Nigbati Iwo segun oro/iku tan: Iwo si ljoba Orun

sile fun gbogbo a/won onigbagbo

Iwo joko lowo otun/Olorun: ninu/ogo ti Baba.

Awa gbagbo pe I/wo mbo wa lati se/Onidajo wa.

Nitorina Ii awa se ngbadura sodo Re, ran awon omo

Odo/Re lowo:ti Iwo ti fi eje Re iye/biye ra pada.

Se won lati ka won kun awon enia/mimo Re: ninu

ogo/ti ko nipekun.

Oluwa, gba awon e/enia Re la:ki Iwo ki o si fi ibukun

fun awon/enia ini Re,

Jo/ba won: ki Iwo ki o ma gbe/won soke lailai.

Awa ngbe/Iwo ga; lo/jojumo;

Awa si nfi' ori bale li o/ruko Re; titi aiye/ti ko nipekun 

Fiyesini/Oluwa; lati pa wa mo lo/ni li ailese,

Oluwa/ sanu fun wa; sa-/nu fun wa

Oluwa je ki anu Re ki o ma/ba le wa: 

gebebi awa ti ngbeke wa le O. 

Oluwa, Iwo ni mo/gbekele; Iai ma jeki ng damu.  Amin

English »

Update Hymn